Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Milli Emlak
Genel Müdürlüğü
Yatırım ve Teşvik Dairesi Başkanlığı

Görevleri

a) 4325 ve 5084 sayılı Kanunlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, bahse konu Kanunlar kapsamında devredilen taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilmesi taahhüt edilen yatırımların izlenmesini sağlamak,

b) 4706 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi ile Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar doğrultusunda ön izin, kullanma izni verilmesi veya irtifak hakkı tesis edilmesine ilişkin işlemleri yapmak,

c) 28/11/2016 tarihli ve 2016/9596 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar ile ilgili işlemleri yürütmek,

ç) Büyük ölçekli, katma değeri yüksek, yeni teknoloji getiren ve özellik arzeden yatırımlara konu olabilecek Hazine taşınmazlarının tespit edilmesini sağlamak, sektörler itibariyle sınıflandırarak portföy oluşturmak ve bir plan dahilinde yatırım amaçlı değerlendirilmesine ilişkin işlemleri (satış, irtifak hakkı vb.) yürütmek,

d) Büyük ölçekli, katma değeri yüksek, yeni teknoloji getiren ve özellik arz eden yatırım yeri teminine ilişkin olarak Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ile gerekli irtibatı ve işbirliğini sağlamak, bilgilendirme ve tanıtım amaçlı çalışmalar ile Ajans tarafından intikal ettirilen taleplere ilişkin işlemleri yürütmek,

e) Yatırım ortamının iyileştirmesine yönelik yapılacak programların Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren eylemleri ile ilgili koordinasyonu sağlamak,

f) İller için yıllık yatırım ve teşvike konu olabilecek Hazine taşınmazlarına ilişkin hedefleri belirlemek ve performans kriterleri oluşturmak, aylık bazda gerçekleşmeleri takip ederek raporlamak,

g) İrtifak hakkı tesisi ve kullanma iznine konu olabilecek Hazine taşınmazlarının Genel İrtifak Hakları Dairesiyle birlikte tespit edilmesini ve kamu yararı gözeterek bir plan dahilinde arz edilmesini koordine etmek,

ğ) İller için yıllık irtifak hakkı ve kullanma izni gelirleri hedeflerini Genel İrtifak Hakları ve Özel İrtifak Hakları Daireleriyle birlikte belirlemek ve performans kriterleri oluşturmak, aylık bazda gerçekleşmeleri takip ederek raporlamak.