Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Milli Emlak
Genel Müdürlüğü
Özel Tahsis Dairesi Başkanlığı

Görevleri

a) Özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları, belediyeler, özel idareler, köy tüzel kişilikleri, belediyelere bağlı ve belediyelerin kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareler, il özel idarelerine bağlı ve il özel idarelerinin kurdukları ve üye oldukları birlik ve idareler ile kuruluş kanunlarında tahsis hükmü bulunan diğer kamu idarelerine Hazine taşınmazlarını tahsis etmek, tahsis amacını değiştirmek ve tahsisini kaldırmak,

b) Yukarıda belirtilen kamu idarelerine tahsisli taşınmazların il ve ilçeler bazında kurumlar itibariyle analizlerini yapmak, atıl vaziyette olan taşınmazları belirlemek ve bunların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin öneriler geliştirmek, yeni tahsis ihtiyaçlarını belirlemek ve buna uygun taşınmazları tespit etmek,

c) Belediyeler tarafından doldurulan dolgu vasıflı taşınmazların belediyelerin tasarrufuna bırakılması işlemlerini yürütmek,

ç) İlgili Kanunları gereğince mülkiyetinin bedelsiz olarak devredileceği belirtilen taşınmazlara ilişkin işlemleri yürütmek,

d) (a) bendi gereğince yapılan tahsislerin envanterinin tutulması ve tasnifinin sağlanmasına ilişkin işlemleri yürütmek.