Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Milli Emlak
Genel Müdürlüğü
Kira Dairesi Başkanlığı

Görevleri

a) Hazine taşınmazlarının kiralanmasına ilişkin işlemleri yürütmek,

b) Hazineye ait tarım arazilerinin çiftçilere kiraya verilmesi işlemlerini yürütmek,

c) Ağaçlandırma yapmak amacıyla talep edilen Hazine taşınmazlarının kiralanması işlemlerini yürütmek,

ç) Balıkçı barınaklarının kiralanmasına ilişkin işlemleri yürütmek,

d) Kiralamaya konu olabilecek Hazine taşınmazlarının tespit edilmesini ve kamu yararı gözeterek bir plan dâhilinde kiralanmaya arz edilmesini koordine etmek,

e) Hazine taşınmazlarının kira, ecrimisil ve tahliye işlemleri konusunda gerekli işlemleri yapmak ve bu konuda tebliğ, usul ve esas, genelge, iç genelge vb. taslakları hazırlamak,

f) Teknik Hizmetler Dairesi tarafından yıllar itibariyle hazırlanacak tespit programlarına uygun olarak (satış, tahsis, irtifak hakkı ve kullanma izni işlemleriyle bağlantılı olmayan) ecrimisil işlemlerini yürütmek,

g) İller için yıllık kira, ecrimisil gelir hedefleri belirlemek ve performans kriterleri oluşturmak ve aylık bazda gerçekleşmeleri takip ederek raporlamak.