Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Milli Emlak
Genel Müdürlüğü
Tahakkuk ve Donatım Şubesi Müdürlüğü

Görevleri

a) Genel Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu taşınırları satın almak ve dağıtmak,

b) Personele yapılacak ödemeler ile taşınır satın alma bedellerinin tahakkuk işlemlerini yapmak,

c) Fotokopi ve faks işlemlerini takip etmek ve yürütmek,

ç) Onarımına ihtiyaç duyulan taşınır malların onarımını yapmak,

d) Taşınır kayıtlarını tutmak ve buna ilişkin işlemleri yürütmek,

e) Hazineye intikal eden veya genel bütçeli kuruluşlarca tasfiye amacıyla Bakanlığa devredilen taşıtlardan kullanımı uygun görülenlerin Bakanlık ilgili birimlerine tahsisi işlemlerini yürütmek.