Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Milli Emlak
Genel Müdürlüğü
Özel İrtifak Hakları Dairesi Başkanlığı

Görevleri

a) Kıyı ile doldurma veya kurutma yoluyla elde edilen/edilecek alanlarda (yat limanları dâhil) her türlü kıyı yapıları ile proje bütünlüğü içindeki geri sahalarda Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlarla bütünlük arz eden yatırım ile ilgili işlemleri yapmak,

b) 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında kalan kıyı alanları ve yapıları ile ilgili işlemleri yapmak,

c) 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun gereğince tesis edilecek irtifak hakkı ve kullanma izni ile ilgili işlemleri yürütmek,

ç) 6428 sayılı “Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ve Bakanlar Kurulunun 21/03/2014 tarih ve 2014/6282 Karar sayılı “Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına Dair Uygulama Yönetmeliği” hükümlerine göre Hazine taşınmazları üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi ile ilgili işlemleri yürütmek,

d) İller için yıllık irtifak hakkı ve kullanma izni gelir hedeflerini Genel İrtifak Hakları Dairesi ve Yatırım ve Teşvik Dairesiyle birlikte belirlemek ve performans kriterleri oluşturmak, aylık bazda gerçekleşmeleri takip ederek raporlamak.