Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Milli Emlak
Genel Müdürlüğü
Genel Tahsis Dairesi Başkanlığı

Görevleri

a) Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası:1) ile 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri gereğince, genel bütçe ile idare edilen kamu idarelerine Hazine taşınmazlarını tahsis etmek, tahsis amacını değiştirmek ve tahsisini kaldırmak,

b) Kültür ve turizm koruma gelişim bölgeleri, turizm merkezleri, kültür ve turizm koruma gelişim alt bölgelerindeki Hazine taşınmazlarının tahsis işlemlerini yapmak ve söz konusu bölgeler dışında kalan taşınmazların tasarruf hakkını, 18/03/1986 tarihli ve 86/10497 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasında imzalanan protokol hükümlerine göre anılan Kültür ve Turizm Bakanlığına bırakmak dâhil bu kapsamdaki işlemleri yürütmek,

c) Kamu idarelerine tahsisli taşınmazların il ve ilçeler bazında kurumlar itibariyle analizlerini yapmak, atıl vaziyette olan taşınmazları belirlemek ve bunların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin öneriler geliştirmek, yeni tahsis ihtiyaçlarını belirlemek ve buna uygun taşınmazları tespit etmek,

ç) Yabancı ülkelerde bulunan Hazineye ait taşınmaz mallar ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurumlarınca kullanılan taşınmazlar üzerindeki kullanma, irtifak, işletme, imtiyaz vb. her türlü hakların envanter kaydının tutulmasına ilişkin işlemleri yürütmek,

d) (a) bendi gereğince yapılan tahsislerin envanterinin tutulması ve tasnifinin sağlanması.