Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Milli Emlak
Genel Müdürlüğü
Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı

Görevleri

a) Genel Müdürlük teşkilat ve görev alanına giren konulara ilişkin olarak ilgili Dairelerce hazırlanacak kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, kanun hükmünde kararname,  tüzük, yönetmelik, tebliğ, usul ve esas, genelge, iç genelge vb. taslaklara ilişkin tüm işlemleri yürütmek,

b) Diğer kamu idareleri tarafından taşınmaz edinimine ve yönetimine ilişkin olarak hazırlanan mevzuata ilişkin taslaklar hakkında Genel Müdürlüğümüz görüşünü bildirmek,

c) Genel Müdürlük görevleri ile ilgili mevzuatı derlemek,

ç) Hazine taşınmazlarıyla ilgili kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, tebliğ, usul ve esas, genelge, iç genelge vb. tüm mevzuatın elektronik ortamda güncel olarak tutulmasını sağlamak amacıyla Araştırma ve Geliştirme Dairesine bildirmek,

d) Genel Müdürlüğümüzün görev ve yetkileri kapsamında yazılan genel yazılar ile özel nitelik arz eden konulara ilişkin olarak verilen görüş yazılarını Milli Emlak Otomasyon Projesi (MEOP) ortamında sistematik bir biçimde arşivlemek,

e) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatına ilişkin işlem yönergelerini hazırlamak ve güncellemek,

f) Bakanlık (Genel Müdürlük) aleyhine açılan idari davalara ilişkin işlemleri ilgili dairelerin görüşlerini de almak suretiyle yürütmek.