Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Milli Emlak
Genel Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Görevleri

a) Genel Müdürlüğün insan kaynakları politikasının belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak, bu politikaya uygun plan ve programları yapmak ve uygulamak,

b) Genel Müdürlüğün yıllık kadro planını yapmak, dolu/boş kadroların iptal, ihdas işlemlerine ilişkin teklif hazırlamak,

c) Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatının organizasyon yapısının düzenlenmesine ilişkin Bakanlık Makamından alınacak onayları hazırlamak,

ç) Genel Müdürlüğün merkez personeli ile ataması merkezden yapılan taşra personelinin atama, terfi, yer değiştirme, disiplin, soruşturma ve diğer özlük işlemlerini yürütmek,

d) Açıktan ve naklen atamalarla ilgili olarak diğer kurum ve kuruluş personelinin muvafakat istem yazıları ve atama teklifleri ile Genel Müdürlük personeline muvafakat verilmesine ilişkin görüş yazılarını hazırlamak,

e) Yurt içinde veya yurt dışında yapılacak eğitim, toplantı, konferans, seminer, komisyon üyeliği vb. çalışmalara katılacak personele ilişkin Bakanlık Makamından alınacak onay ve görevlendirme yazılarını hazırlamak, çalışmalar sonucunda hazırlanacak doküman ve raporların standardizasyonunu belirlemek ve bunları arşivlemek,

f) Genel Müdürlük merkez ve taşra personeline ilişkin her türlü bilginin istatistiksel olarak kayıtlarını tutmak ve bunlara ilişkin gerekli analizleri yaparak raporlamak, her türlü yazılı bilgi, belge ve dokümanı muhafaza etmek,

g) Genel Müdürlük personelinin izin işlemlerini takip etmek, derece/kademe ve kadro işlemlerini, mal bildirimi, giriş kartı-kimlik belgesi, görevlendirme, askerlik vb. konulardaki işlemleri Bakanlık birimleri ile koordineli yürütmek,

ğ) Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatı personeline ait unvanlar için yeterlik ve görevde yükselme sınavlarını açarak sonuçlandırmak,

h) Genel Müdürlük çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarını unvan bazında tespit ederek gerekli eğitimlerin verilmesini Bakanlık birimleri ile koordineli yürütmek, ayrıca kariyer planlaması kapsamında gerekli eğitim programlarını oluşturup uygulanmasını temin etmek,

ı) Yetki devrine ilişkin işlemleri koordine etmek,

i) Taşra teknik personelinin idari yapılandırılması, görev tanımları, yetki ve sorumlulukları ile görev ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları, teknik işlemlere ilişkin standart, ilke ve yöntemleri ilgili birimler ile koordineli çalışarak belirlemek,

j) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ile 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında Bakanlığa (Genel Müdürlük) verilen dilekçeleri koordine etmek,

k) Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince Bilgi Edinme Sisteminden gelen elektronik iletileri koordine etmek,

l) Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğüne gönderilen ve ilgisi nedeniyle Genel Müdürlüğe havale edilen mektup ve dilekçelerle ilgili işlemleri koordine etmek,

m) Halkla ilişkiler bürosu çalışmalarını izleyerek, telefon ve ziyaretçi trafiğini azaltıcı tedbirler konusunda dairelere önerilerde bulunmak,

n) Başvuru, ileti, şikâyet ve dilekçelerle ilgili olarak gerekli analizleri yapmak ve sonuçlarını raporlamak.