Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Milli Emlak
Genel Müdürlüğü
Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Görevleri

a) Teknik iş ve işlemlerde koordinasyonu sağlamak, yıllar itibariyle hazırlanacak plan ve program dâhilinde yapılacak tespit çalışmaları koordine etmek,

b) Tescil harici taşınmazların Hazine adına tescili için gerekli çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

c) Hazine taşınmazlarının, imar planlarını imar tadilatları dâhil yapılması için gerekli çalışmaları koordine etmek,

ç) Yapılacak imar planı ve uygulama işlemlerinin takibini sağlamak, kamu idarelerince yapılacak imar planlarına ilişkin görüş oluşturmak,

d) Hazine taşınmazlarının kamuya terki ile ifraz ve tevhidine ilişkin işlemleri yürütmek,

e) Teknik iş ve işlemlerin sonuçlarını izlemek, değerlendirmek ve istatistikler oluşturarak iyileştirici tedbirleri almak,

f) İhtiyaç duyulan web uygulamaları, masaüstü yazılımları ve benzeri CAD ve CBS programlarını belirleyerek temini için ilgili birime bildirmek,

g) İlgili Dairelerden gönderilecek plan ve projeler ile diğer konulara ilişkin inceleme yapmak ve rapor hazırlamak,

ğ) Hazine taşınmazları üzerindeki muhdesatların tasfiyesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,