Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Milli Emlak
Genel Müdürlüğü
Trampa Dairesi Başkanlığı

Dairenin:

a) Bakanlığımız tarafından ihtiyaç duyulanlar dahil olmak üzere genel bütçeli idarelerce ihtiyaç duyulan hizmet binaları ile kamu konutlarının, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile protokol yapılması suretiyle edinimine ve trampasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

b) Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazların trampa işlemlerini yürütmek,

c) Sit alanında kalan gerçek ve tüzel kişilere ait taşınmazlarla ilgili işlemleri yürütmek,

ç) 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 4 üncü maddesi kapsamında kalan trampa işlemlerini yürütmek,

d) 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında yapılacak trampa işlemlerini yürütmek,

e) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca vergi borcuna mahsuben satın alma işlemlerini yürütmek.