Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Milli Emlak
Genel Müdürlüğü
Taşınmaz Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Görevleri

a) Özellik arz eden Hazine taşınmazlarının tespit edilmesini, bu taşınmazlara ilişkin üretilecek projeler kapsamında her tür ve ölçekteki etüt, harita, plan, imar planları, imar plan tadilatları ve imar uygulamalarının yapılmasını sağlamak,

b) Özellik arz eden Hazine taşınmazlarının geliştirilmesi ve değerlendirilmesine ilişkin tüm işlemleri gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak tek elden yürütmek,

c) Cumhurbaşkanınca belirlenecek Hazineye ait taşınmazları gayrimenkul satış vaadi ve arsa payı karşılığında hasılat paylaşımı esasına göre inşaat sözleşmesi yapılmak suretiyle gayrimenkul yatırım ortaklıkları veya diğer gerçek ve tüzel kişiler ile birlikte değerlendirmek,

ç) Cumhurbaşkanı ve Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen projeler kapsamında; Hazine taşınmazlarını geliştirmek ve değerlendirmek,

d) 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında kalan işlemleri (kıyı alanları ve yapıları ile ilgili işlemler hariç) yapmak,

e) Bakanlığımızca 6306 sayılı Kanunun 2/c maddesi çerçevesinde belirlenen taşınmazların, rezerv yapı alanı olarak ilan edilmesinde sakınca olup olmadığı konusunda gerekli değerlendirme ve uygun görüş vermeye ilişkin işlemleri yürütmek,

f) Rezerv yapı alanı olarak ilan edilen yerlerdeki taşınmazların tahsis ve devir işlemlerini yürütmek,

g) Yatırım programına alınan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı veya Bakanlığımızca yürütülen işleri takip etmek ve teknik yönden koordinasyonu sağlamak,

ğ) Toplu Konut İdaresi Başkanlığını ilgilendiren iş ve işlemleri yürütmek.