Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Milli Emlak
Genel Müdürlüğü
Mülkiyet Dairesi Başkanlığı

Görevleri

a) Tapu kütüğünde yazılı ayni ve şahsi haklara ilişkin kayıtların ya da şerh ve beyanların değiştirilmesine ya da terkin edilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,

b) Kayda tâbi olmayan bir taşınmaza dönüşen Hazine adına tapuya tescilli taşınmazların tapu sicilinden terkin işlemlerini yapmak,

c) Kamu orta mallarının yönetimi, denetimi ve vasıf değişikliği konusunda meydana gelen sorun ve ihtilaflara çözüm aramak, 4342 sayılı Mera Kanununun geçici 3 üncü maddesinin uygulanması ile ilgili işlemleri yürütmek,

ç) Kayyımlık işlemlerinde ortaya çıkan tereddütleri inceleyerek görüş belirtmek,

d) Hazinenin emrine ya da mülkiyetine geçmesi gerektiği halde, Hazinenin bilgisi dışında kalmış taşınmazları Hazineye bildirenlere ihbar ikramiyesi verilmesine ilişkin işlemlerini yürütmek,

e) Define arama iznine ilişkin talepleri değerlendirmek,

f) Hazine taşınmazlarıyla ilgili dava ve ihtilafların yoğunlaştığı alanları belirleyerek, azaltıcı önlemler alarak gerekli mevzuat değişikliklerini hazırlamak,

g) Hazineye ait taşınmazlarda ortaya çıkan yüzölçümü hataları, mükerrer tescillerin düzeltilmesi ve cins tashihi işlemlerini yapmak,

ğ) Kadastro çalışmaları sırasında Hazineye ait uygulanamayan tapu kayıtları ile ilgili işlemleri yürütmek,

h) Hazinenin hissedar olduğu taşınmazlar hakkında diğer hissedarlar tarafından açılan ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davaları sonucunda Mahkemelerce ortaklığın satış suretiyle giderilmesine ilişkin olarak verilen kararlar gereğince, yapılacak satışlara iştirak edilip edilmeyeceği konusunda Bakanlık görüşünü belirlemek,

ı) Genel Müdürlüğün görev alanlarıyla ilgili olarak yabancıların ve azınlıkların mallarına ilişkin görüş oluşturmak,

i) Cemaat vakıflarının taşınmaz edinimi ile ilgili işlemleri yürütmek,

j) Suriye uyruklulara ait taşınmazların idaresine ilişkin işlemleri yürütmek,

k) Türk uyruklu kişilerin Türkiye dışındaki mallarıyla ilgili işlemleri yürütmek,

l) Taşınmazların mülkiyetine ilişkin olarak, adli yargı yerlerinde Hazinece ilgilileri aleyhine dava açılıp açılmayacağının veya açılan davalardan vazgeçilmesinin uygun olup olmayacağını değerlendirmek, yine taşınmazlar hakkında Hazinece veya Hazineye karşı açılan davalarda, Hazinece yapılacak iddia ve savunmaya esas olmak üzere görüş oluşturmak,

m) Mülkiyet hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle tazminat talebiyle kişilerce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurular hakkında Hükümetimiz görüşüne esas olmak üzere, Dışişleri Bakanlığınca yapılacak savunmaya yarar bilgi ve belgeleri temin etmek ve Bakanlığımız (Genel Müdürlüğümüz) görüşünü bildirmek.

n) Kanun ve antlaşmalar gereği Hazineye intikali gereken mallara ilişkin işlemleri yürütmek,