Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Milli Emlak
Genel Müdürlüğü
Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

MADDE 7- (1) Dairenin görevleri:

a) MEOP veri tabanında kayıtlı bulunan taşınmazların tasniflenmesine ilişkin çalışmalarda destek sağlamak,

b) Etkin bir yönetim ve karar destek sisteminin oluşturulmasını ve güncel tutulmasını sağlamak üzere daireler arası koordinasyon sağlayarak, görüş ve önerilerde bulunmak,

c)  Avrupa Birliği başta olmak üzere diğer ülkelerin taşınmaz yönetimlerini takip ederek, bunlara ilişkin araştırma ve analiz yaparak yayınlar oluşturmak, çalışma ve çeviriler yapmak, MEOP veri tabanından güncel linkler oluşturmak, gerekli hallerde ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak projeler yürütülmesini sağlamak,

ç) Merkez ve taşra teşkilatında kağıt ortamındaki evraklar ile elektronik evrakların birbirine uyumlu olmasını sağlayıcı çalışmalar yaparak elektronik belge ve doküman yönetim sisteminin Genel Müdürlüğümüz iş ve işlemlerinde elektronik imza, içerik yönetimi ve iş akışlarının belirlenmesinde eksiklik ve yapılacaklar konusunda ilgili birimlere görüş ve önerilerde bulunmak,

d) Hazine taşınmazlarının tasarrufunu etkileyen konuları ve sorunları belirleyerek çözüm önerileri üretmek,

e) Risk analizine yönelik her türlü bilgi, veri ve istatistiği toplamak ve işlemek, risk yönetimine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi ve raporlanmasını sağlamak,

f)  Genel Müdürlüğün faaliyet raporunu hazırlamak, Bakanlık Stratejik Planı ve Performans Programının hazırlanması çalışmalarını yürütmek, performans göstergelerinin takibini yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

 g) Genel Müdürlükte iç kontrol sisteminin etkin olarak kurularak yönetilmesini sağlamak ve yılda en az bir kez değerlendirilerek etkili bir şekilde işleyip işlemediği konusunda Yöneticilere geri bildirimde bulunmak,

ğ) Avrupa Birliğine uyum çalışmaları yönünden Genel Müdürlüğümüzce yerine getirilmesi gereken işleri yürütmek, izlemek ve gerekli hazırlıkları yapmak,

h) Yazılım geliştirme ve milli emlak uygulamalarının MEOP üzerinden yapılabilmesi için mevzuata uygun modüllerin içeriğinin belirlenmesi ve geliştirilmesini sağlamak,

ı) Hükümet programları, eylem planları, dönüşüm programları vb. diğer Kurumlar tarafından hazırlanan ve Bakanlığımızı (Genel Müdürlüğümüz) ilgilendiren konuları içeren çalışmaları koordine etmek,

i) Bakanlığımız Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ile ilgili (basın bülteni, basın açıklaması vb.) işlemleri yürütmek,

j) Genel Müdürlük faaliyetlerine yönelik panel, sempozyum, çalıştay vb. organizasyonlara ilişkin işlemleri yürütmek,  

k) Genel Müdürlük gelir hedeflerinin yıllar itibariyle belirlenmesini, gelir esaslı performans ölçütlerinin oluşturulmasını, iller bazında gelir hedefi dağılımının yapılarak aylık bazda gerçekleşmelerin takip edilmesini koordine etmek ve bunlara ilişkin sonuçları izleyerek raporlamak,

l)  Genel Müdürlüğün kurumsal veri tabanının oluşturulması ve ulusal veri alt yapısının hazırlanması hususlarında görüş ve önerilerde bulunmak,

 m) Milli emlak gelirlerine ilişkin hazırlanacak gelir bütçesi teklifini hazırlamak,

 n) Yabancı ülkelerle yapılacak emlak antlaşmaları ile ilgili işlemleri yürütmek.

 o) TBMM’den gelen soru önergelerine ilişkin işlemleri gerekli koordinasyonu sağlayarak yürütmek,