Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Milli Emlak
Genel Müdürlüğü
Raporları Değerlendirme ve İzleme Şubesi Müdürlüğü

Görevleri

a) Gerçekleştirilecek faaliyetler ile bunların başlangıç ve bitiş sürelerini içeren iş planlarını, işleri ilgilendiren personel ve mali kaynak tahsislerini ve raporlama faaliyetlerini kapsayacak şekilde yıllık çalışma programlarını hazırlamak,

b) Teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmakla görevlendirilecek Uzmanların kamu kurum ve kuruluşlarının merkez birimleri ile haberleşmelerine ve resmi mühür verilmesi ile iadesine ilişkin işlemleri yürütmek,

c) Düzenlenen raporların gereğinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili birimlere iletmek ve sonuçlarını takip etmek,

ç) Diğer denetim birimleri (Sayıştay Başkanlığı, İç Denetim Birimi Başkanlığı vb.) tarafından düzenlenen raporlara ilişkin hususları ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlayarak yürütmek,

d) İnceleme ve denetim sonuçlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve istatistikler oluşturulması, denetim ve planlama konularında veri sağlamak,

e) Raporlamaya ilişkin standart, ilke, yöntem ve teknikleri geliştirmeye yönelik görüş ve önerilerde bulunmak, vatandaşlar ve diğer kurumlardan gelen ihbar ve şikayetleri değerlendirmek,

f) Merkez ve taşra teşkilatında milli emlak iş ve işlemlerine ilişkin düzenlenen raporların elektronik ortamda takibi ve arşivlemesini sağlamak,

g) Denetim ve Değerleme Dairesinin diğer işlemlerine ilişik sekretarya hizmetlerini yürütmek.