Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Milli Emlak
Genel Müdürlüğü
Genel İrtifak Hakları Dairesi Başkanlığı

Görevleri

a) Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilen taşınmazlar ile kültür ve turizm koruma gelişim bölgeleri, turizm merkezleri dışında kalan alanlar üzerinde turizm amaçlı taleplerle ilgili işlemlerin yapılması dâhil (turizm alanlarının tahsisi hariç) olmak üzere Özel İrtifak Dairesinin görev alanı dışında kalan kullanma izni ve irtifak hakkı tesisi ile ilgili işlemleri yapmak,

b) İrtifak hakkı tesisi ve kullanma iznine konu olabilecek Hazine taşınmazlarının Yatırım ve Teşvik Dairesiyle birlikte tespit edilmesini ve kamu yararı gözeterek bir plan dâhilinde arz edilmesini koordine etmek,

c) İller için yıllık irtifak hakkı ve kullanma izni gelir hedeflerini Özel İrtifak Hakları Dairesi ve Yatırım ve Teşvik Dairesiyle birlikte belirlemek ve performans kriterleri oluşturmak, aylık bazda gerçekleşmeleri takip ederek raporlamak.