Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Milli Emlak
Genel Müdürlüğü
Bütçe ve Yatırım Şubesi Müdürlüğü

Görevleri

a) Yılı merkezi yönetim bütçe ödenekleri ile ilgili üçer aylık dönemler halinde ayrıntılı harcama programını hazırlamak,

b) Yıl içinde, münferit serbest bırakma, yedek ödenekten aktarma ve tertipler arası aktarma, ödenek gönderme vb. bütçe işlemlerini yapmak,

c) Kesinleşen yatırım programlarının uygulama aşamalarındaki işlemleri yapmak,

ç) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatına ait çok yıllık (3 yıllık) cari bütçe teklifi ve performans bütçe teklifini hazırlamak ve Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığına sunmak,

d) Bütçe Kanunu Tasarısı Metni ve Eki Cetvellerde yer alması gereken maddeler hakkında çalışmalar yapmak,

e) Geçmiş yıl kesin hesap cetvellerine bağlı gider açıklamalarını hazırlamak,

f) Genel Müdürlük yatırım programı tekliflerini hazırlamak,

g) 1135 sayılı Kanun uyarınca eski Yugoslav Federatif Halk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşmaya istinaden tazminat avans ödeme işlemlerini yapmak,

ğ) 1987 sayılı Kanun uyarınca Romanya Federatif Halk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin gerekli işlemleri yapmak.