Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Milli Emlak
Genel Müdürlüğü
Genel Satış Dairesi Başkanlığı

Dairenin görevleri:

a) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre Hazineye ait taşınmazların ihale usulü ile satışına ilişkin işlemleri yürütmek,

b) 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kanununun 5538 sayılı Kanunla değişik geçici 3 üncü maddesine ilişkin her türlü işlemleri yürütmek,

c) İmar planı içinde yer alıp satışı mümkün olan Hazine taşınmazları ile köy ve kasabalarda yer alan imarsız Hazine taşınmazlarının tespit edilmesini ve bir plan dâhilinde satışa arz edilmesini koordine etmek,

ç) Sosyal tesisler ile kamu binalarının münferit olarak ekonomiye kazandırılmasına ilişkin işlemleri yürütmek,

d) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Geçici 41 inci maddesi kapsamında kalan işlemleri yürütmek,

e) 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (c), (d) ve (g) bentleri hükümlerine göre yapılacak olan satışlara ilişkin işlemleri yürütmek.