Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Milli Emlak
Genel Müdürlüğü
Denetim ve Değerleme Dairesi Başkanlığı

Görevleri

a) Genel Müdürlüğün teşkilat ve görev alanına giren konularda teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapılmasına ilişkin işlemleri yürütmek,

b) Büyük il merkezlerinde denetim grupları kurulması ve grup koordinatörleri belirlenmesine ilişkin işlemleri yürütmek,

c) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca yapılacak soruşturma, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanuna göre ön inceleme ve disipline aykırı fiil ve halleri görülenler hakkında disiplin soruşturması yapılmasına ilişkin işlemleri yürütmek,

ç) Taşra teşkilatında milli emlak iş ve işlemlerine ilişkin yapılan denetim, inceleme ve soruşturmalara yönelik ihtiyaç, etkililik ve verimlilik analizi yapmak, bu kapsamda görevlendirilecek Milli Emlak Uzmanları ile Milli Emlak Uzman Yardımcılarının Genel Müdürlükle koordinasyonunu sağlamak,

d) Teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapılmasına ilişkin etkinlik ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, raporlamaya ilişkin standart, ilke, yöntem ve teknikleri geliştirmeye yönelik görüş ve önerilerde bulunmak, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri ile kurum ve kuruluşlardan gelen ihbar ve şikâyetleri değerlendirmek,

e) Görevlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla performansa dayalı denetim stratejisi geliştirmek,

f) İşlemlerin yürütülmesi esnasında karşılaşılan sorunları, sorun oluşmasına neden olabilecek riskli alanları tespit edip işlemlerin sağlıklı yürütülebilmesi için öneriler geliştirmek.

g) Bedel tespit komisyonlarının görev ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, kıymet takdirlerine ilişkin standart, ilke, yöntem ve teknikleri geliştirmek, rehberleri hazırlamak,

ğ)Bedel tespit komisyonlarının koordinasyonunu sağlamak, yıllar itibariyle hazırlanacak plan ve program dahilinde yapılacak kıymet takdir çalışmalarını koordine etmek,

h) Hazine taşınmazlarının satış, kira, trampa, irtifak hakkı ve kullanma izni ile ecrimisil bedellerinin belirlenmesine ilişkin çalışmaların yürütülmesi ve bunlar ile emlak vergisine esas metre kare birim değerlerinin MEOP veri tabanına girilmesini koordine etmek,

ı) Hazine taşınmazlarına ilişkin değer endeksi oluşturulması yönünde çalışmalar yürütmek,

i) Uzmanları aracılığıyla kıymet takdiri yapmak ve web ortamında değer araştırması yapmak,

j) Hazine taşınmazlarının envanter ve değerlemesine ilişkin çalışmaları yürütmek, bu çalışmalara yönelik uygulamaları yönlendirmek ve izlemek,

k) Hazine taşınmazlarının satış, kira, trampa, ecrimisil, irtifak hakkı ve kullanma izni bedellerinin belirlenmesine ilişkin değerleme kriterlerini oluşturmak, değerlemeye ilişkin standardizasyona uygun değerleme yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.