Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Milli Emlak
Genel Müdürlüğü
Özel Satış ve Tasfiye Dairesi Başkanlığı

Özel Satış ve Tasfiye Dairesi

Dairenin görevleri:

a) 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (c), (d) ve (g) bentleri hariç olmak üzere çeşitli kanunlarda yer alan hükümlere dayanılarak ihale hükümlerine tabi olmaksızın, Hazine taşınmazlarının kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu yararına çalışan derneklere, gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerine bedeli karşılığında satışına ilişkin işlemleri yürütmek,

b) 4071 ve 4072 sayılı Kanunlara göre yapılacak satış işlemlerini yürütmek,

c) Sermayesine mahsup edilmek üzere Hazine taşınmazlarının kamu iktisadi teşebbüslerine verilmesine ait işlemleri yürütmek,

ç) 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrasına göre belediyelere devri gereken taşınmazlara ilişkin işlemleri yürütmek,

d) Sosyal tesisler ile kamu binalarının bir proje kapsamında ekonomiye kazandırılmasına ilişkin işlemleri yürütmek,

e) Havza-i Fahmiye sınırları içinde kalan taşınmazların satışına ilişkin işlemleri yürütmek,

f) 4706 sayılı Kanunun Geçici 18 inci maddesi kapsamında 6360 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce geçerli olan Şanlıurfa ili Ceylanpınar ilçesindeki taşınmazların satışına ilişkin işlemleri yürütmek,

g) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda belirtilen esaslar dahilinde üretim faaliyetlerinde bulunan önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri için yapılacak kamulaştırma işlemleri dahil olmak üzere Bakanlığımıza yetki verilen kamulaştırma işlemlerini yürütmek,

ğ) Taşınırların tasfiyesine ilişkin işlemleri yürütmek,

h) 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler gereğince yapılması gereken iş ve işlemleri yürütmek,

ı) 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler gereğince çıkarılması gereken genel tebliğ, usul ve esas, genelge, iç genelge vb. taslakları hazırlamak,

i) Siyasi partilerin tasfiyesi işlemlerini yürütmek,

j) 5283 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun uyarınca Sağlık Bakanlığına devredilecek taşınmazlarla ilgili işlemleri yürütmek,

k) 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca vatandaşlığı iptal edilenlerin mallarının tasfiye işlemlerini yapmak,

l) 2644 sayılı Tapu Kanununun yabancıların taşınmaz edinimi ile ilgili maddeleri gereğince Hazinece yapılacak tasfiye işlemlerini yürütmek,

m) Türk vatandaşlığına alınma talebinde bulunan kişiler hakkında İçişleri Bakanlığınca istenilen mal varlığı araştırması işlemlerini yürütmek,

o) Verilecek diğer görevleri yürütmek.