Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Milli Emlak
Genel Müdürlüğü
MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KANUNLAR
SAYI KANUN
775 Gecekondu Kanunu. 
2644 Tapu Kanunu 
2863 Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 
2886 Devlet İhale Kanunu 
2942 Kamulaştırma Kanunu 
2946 Kamu Konutları Kanunu
3091 Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun 
3194 İmar Kanunu 
3303 Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanun. 
3402 Kadastro Kanunu 
3621 Kıyı Kanunu
3996 Bazı Yatırım Ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun 
4342 Mera Kanunu 
4562 Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu 
4706 Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
4721 Türk Medeni Kanunu 
4734 Kamu İhale Kanunu
5018 Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu 
5084 Yatırımların Ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
5393 Belediye Kanunu
5403 Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu 
6098 Borçlar Kanunu
6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
6292 Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Y... 
6736 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 
6831 Orman Kanunu