Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Milli Emlak
Genel Müdürlüğü
MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER
Tebliğ Sıra No Tebliğ Konusu
417 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 244)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
416 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 412)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
415 Milli Emlak Genel Tebliği (Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında)
414

Milli Emlak Genel Tebliği (Afet bölgesi ilan edilen İllerde Hazine taşınmazlarına ilişkin tahsil edilmesi gereken bedellerin olağanüstü hal süresince ertelenmesi hk.)

413 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 412)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
412

Hazine Taşınmazları Üzerinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına  Dayalı Lisanssız Elektrik Üretimi Yapılması Amacıyla İrtifak Hakkı Tesisi veya Kullanma İzni Verilmesi hk

411 Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Konutları 2023 yılı Kira ve Yakıt Bedelleri)
410 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 313)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
409 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
408 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 387)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
407 Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Konutları 2022 yılı Kira ve Yakıt Bedelleri)
406

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 323)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

405 405 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında)
404 404 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Ecrimisil ve irtifak hakkı bedellerinin ertelenmesi)
403 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
402 402 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Konutları 2021 Yılı Yakıt ve Kira Bedelleri)
401

401 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Turizm irtifaklarında ödenecek bedellerin ertelenmesi)

400

400 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine arazilerinin topraksız-yeterli toprağı olmayan çiftçilere kiraya verilmesi)

399 399 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine tarım arazilerinin taksitlerinin ve ecrimisil bedellerinin ertelenmesi)
398

398 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 25 inci maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar)

397

397 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Konutları 2020 Yılı Yakıt ve Kira Bedelleri)

396 Hazineye ait taşınmazların, yapı kayıt belgesi sahiplerine satışına ilişkin usul ve esaslar
395 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
394 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 385)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
393 İmar planı bulunmayan veya 1/5000 ya da 1/1000 ölçekli imar planlarında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait taşınmazların sera ve jeotermal kaynaklı teknolojik seracılık faaliyetleri de dahil tarımsal üretim yapmak üzere tarımsal amaçlı kooperatifler, tarım satış kooperatifleri ve tarımsal üretici birlikleri ile bunların üst kuruluşlarına kiraya verilmesine ilişkin usul ve esasları hakkında 
392 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 379)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
391 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 313)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
390 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 382)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
389 Kamu Konutları Kanunu Kapsamındaki Kamu Konutlarının 2019 Yılına İlişkin Aylık Kira Bedelleri Hakkında
388 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 244)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
387 İmar Planı Bulunmayan veya İmar Planında Tarımsal Amaca Ayrılan Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Kullanıcılarına Kiralanması ve Satışına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
386 Hazine Taşınmazları Üzerinde İrtifak Hakkı, Kullanma İzni ve Bedelsiz Devre İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında
385 4706 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesi Kapsamında Kamu Konutlarının Ekonomiye Kazandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
384 Hazine Taşınmazları için Yapılacak Tahsis Taleplerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında
383 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 364)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
382 Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde Yer Alan ve İmar Planı Bulunmayan veya İmar Planında Tarımsal Amaca Ayrılan Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışına İlişkin Usul Esaslar Hakkında
381 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 314)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
379 Hazine Taşınmazlarının Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ile Süs Bitkileri Yetiştirmek Amacıyla Kiraya Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
378 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 313)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
376 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
375 4706 Sayılı Kanunun Geçici 19 uncu Maddesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
374 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 336)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
373 Hazine Taşınmazları Üzerinde Kıyı Yapılarının Yapılması Amacıyla Tesis Edilecek İrtifak Hakkı veya Kullanma İzinleri Hakkında
371 667 sayılı KHK ile Kapatılan Kurum ve Kuruluşlara İlişkin Yapılacak İş ve İşlemler Hakkında
370 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
368 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 296)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
366 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
365 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
364 Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunan Önlisans veya Lisans Sahibi Özel Hukuk Tüzel Kişileri Adına Yapılacak Kamulaştırma İşlemleri Hakkında
363 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
362 Hazine Taşınmazları Üzerinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Lisanssız Elektrik Üretimi Yapılması Hakkında (kaldırıldı)
361 İdari Yoldan Hazine Adına Yapılacak Tescil İşlemleri Hakkında
359 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 345)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
358 Hazine Taşınmazları Üzerinde Özel Ağaçlandırma Yapılmak Amacıyla Ön İzin Verilmesine Ve Kiralama Yapılmasına İlişkin İşlemler Hakkında
356 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 334)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
355 Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
354 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 313)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
353 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 313)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
352 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 345)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
351 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 345)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
347 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
346 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 319)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
345 2/B Kapsamında Kalan Taşınmazların Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
344 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Devredilecek Taşınmazlar Hakkında
343 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 336)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
342 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
341 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 313)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
340 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 296)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
339 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
338 292 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında
336 Ecrimisil Tespit, Takdir ve Tahsil İşlemlerine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında
335 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
334 Yatırımcı Gerçek ve Tüzel Kişilere Harca Esas Değer Üzerinden Doğrudan Taşınmaz Satışı Yapılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında
333 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
332 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 314)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
330 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
329 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 327)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
328 Karayolları Genel Müdürlüğüne Devredilecek Taşınmazlar Hakkında
327 Yetki Devrine İlişkin Düzenlemeler Hakkında
324 Hazine Taşınmazları Üzerinde Ön İzin ve Kullanma İzni Verilmesi ile İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi İşlemleri Hakkında
323 Toplu Konut İdaresi Başkanlığına Devredilecek Taşınmazlar Hakkında
322 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 313)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
319 Hazine Taşınmazları Üzerinde Tesis Edilen İrtifak Hakları ile Verilen Kullanma İzinlerinden Alınacak Hâsılat Payları Hakkında 
318 Bazı Ecrimisil Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında
315 Merkez ve Taşra Birimlerince Yürütülen Tahsis İşlemleri Hakkında
314 Mera Kanununun Geçici 3 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar  Hakkında
313 Hazinenin Özel Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazların Satış İşlemleri Hakkında
311 Taşınırmal Tasfiye İşlemleri Hakkında
305 Arkeolojik, Doğal, Kentsel ve Tarihi Sit Alanlarında Kalan Hazineye Ait Taşınmazların Satış, Trampa, Kiraya Verme, İrtifak Hakkı Ve Kullanma İzni Tesisleri ile Devir, Terk ve Tahsisi Konularında Yapılacak İşlemler Hakkında
304 Bütçe Kanunlarında Yatırım Amacıyla Ayrılmış Bulunan Ödeneklerin, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Kullanılmasının Sağlanması ve Gereksiz Yazışmaların Önlenmesi Amacıyla Yatırım Projeleri ile İlgili Yapılacak İşlemler Hakkında
303 5018 Sayılı Kanuna Göre Hazine Adına Yapılacak Tesciller Hakkında
300 Hazinenin Özel Mülkiyetindeki Taşınmazlar ile Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin Kiraya Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
298 Hazineye Ait Taşınmazların Pazarlık Usulü ile Kat veya Arsa Karşılığı İnşaat Yaptırılarak Değerlendirilmesine İlişkin
296 Milli Emlak Genel Tebliği (2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek 14 üncü Maddesinin Uygulanması Hakkında)
295 Çeşitli Kanunlarda Yapılan Değişiklikle
294 Yurt İçi ve Yurt Dışındaki Kamu Konutları
275 Kamu Konutunun Kira Bedelinin Hesaplanması
272 Kira İşlemleri
271 Milli Emlak Defterleri
270 Yetki Devri ve Kullanımı
266 2981 Sayılı Imar ve Gecekondu Mevzuatına İlişikin Genel Tebliğ
265 Kamu Konutları Kira Bedelleri
264 Kamu Konutları Kira Bedelleri
262 242 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği
260 Zorunlu Göçe Tabi Tutulup Daha Sonra Türk Vatandaşlığına Kabul Edilenlerin Konut Sahibi Olmaları Hakkında
259 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu Kapsamındaki Konutların Aylık Kira Bedellerinin Tespiti
258 Gayrimenkul Kiraları Hakında
256 Sözleşmedeki Artış Oranları Hakkında
250 Bulgaristan'dan Zorunlu Göçe Tabi Tutulan Türk Vatandaşlarının Taleplerine İlişkin Genel Tebliğ
249 Kamu Konutları
247 245 Sayılı Milli Emlak Genel Tebğlindeki Sürenin Uzatılması
246 2000 Yılı Kira, İrtifak, Hak Bedeli, Kullanım İzni Bedeli, Kamu Konutları Kira Bedelleri Oranı
245 Bulgaristan'dan Zorunlu Göçe Tabi Tutulanlara Arsa Satışı
244 Havza-İ Fahmiye'de Bulunan Taşınmazmalların Zilyetlerine Devri (388 sıra sayılı Genel Tebliğ İşlenmiştir)
243 2981 Sayılı Kanuna Tabi Yerlerin Belediyeler ve Özel İdarelere Devri
239 Kamu Konutları
235 Siyasi Partilerden Hazineye Kalan Malların Tasfiyesi
231 Hazine Adına İdari Yolla Tescillerde Ücret Alınmaması
229 Taşıt Satışları
228 Hazine Adına İdari Yolla Tescil İşlemleri
223 2886 Sayılı Yasanın 9 uncu Maddesi Uyarınca Görevlendirilecek Bilirkişi Ücretleri
213 Vakıf Taşınmazmallarının Taviz Bedelleri
212 Madeni Hurda Satışları
210 Yakıtın Kurum Tarafından Temin Edildiği Kamu Konutları Yakıt Bedellerinin, 15.08.1995 Tarihinden Başlayarak Arttırılması
203 Kamuya Bedelsiz Terk İşlemleri
199 Belediye Gelirleri Kanununa Göre Harcamalara Katılma Payları
195 Devlet İhale Kanununa Göre Kiraya Verilen Taşınmazmallar Hakkında 6570 Sayılı Kanunun Uygulanmayacağı Konusunda Yargı Kararı
192 Kamu Konutları Tür Ayrımı
191 Taşınmaz Bağışları
185 Yürürlükteki Milli Emlak Genel Tebliğleri
184 İzale-i Şüyu Satışları ve Rızai Taksim İşlemleri
181 Bedelsiz Devir, Terk ve Tahsis Edilen Taşınmazmalların Değerleri
179 Kadastro İşlemleri
158 Batıkların Çıkarılması
154 İşgal ve Tecavüzlerin Giderilmesi
153 İmar Kanununun 11 inci Maddesine göre Meraların Hazine Adına Tescili
151 3402 Sayılı Kadastro Kanunu
145 Kamu Konutları Yakıt Bedeli
144 Kamu Konutları
142 2981 Sayılı Kanuna Göre Tapu Tahsis Belgesi Verilen İmarlı veya Tahsisli Arsalar Üzerindeki Gecekondular
141 775 Sayılı Kanuna Göre Belediyelere Devredilecek Taşınmazmallar
140 Taşıt Satışları Ve Tahsisi
139 Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Taşınırmalların Satışı
138 Derneklerin Tasfiyesi
136 Görev Tahsisli Konut Tahsis Edilecekler
134 2981 Sayılı Kanunla İlgili Ecrimisil Alacağı
131 Hazineye İntikal Eden Terekenin Kovuşturulması
130 Milli Emlak Kadrolarına Atama
127 3091 Sayılı Kanun
126 Kaloriferli Konutların Yakıt İhtiyaçları
123 İmar Planları
117 Hazine ile İlgili Davalar
91 Suriye Uyruklulara Ait Tarım Toprakları
89 Milli Emlak Kontrolörleri Yönetmeliği
85 Taşınmazmalların 775 Sayılı Gecekondu Kanununa Göre Belediyelere Devri için Bakanlığa Yazılacak Yazılarda Yer Alacak Bilgi ve Belgeler
54 Maden Hurdalarının Satışı
52 Deniz Sahillerindeki Kumluk, Taşlık, Çalılık ve Kayalık Sahalar
44 Madeni Hurda Satışları
32 Suriyelilere Ait Mal, Hak ve Menfaatler
23 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 3 üncü Maddesi ile İlgili Kararname
18 Suriyelilere Ait Malların İdaresi ile İlgili Yönetmelik
16 Suriye Uyruklulara Ait Borç, Vergi ve Harçlar