Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Milli Emlak
Genel Müdürlüğü
GENELGELER
Genelge No Genelge Konusu
1993 / 1 1993 Mali Yılında 2 nci Derece İta Amirlerinin Yetki Sınırı Hakkında
1993 / 2 Milli Emlak Personel Eğitim Belgeleri Hakkında
1993 / 3 2981 Sayılı Kanunun Uygulanması Hakkında
1993 / 4 Kayyımlık İşlemleri Hakkında
1994 / 1 1994 Mali Yılında 2 nci Derece İta Amirlerinin Yetki Sınırı Hakkında
1994 / 2 Hazine Taşınmazlarının Satış ve Kira İşlemlerinde Kullanılacak Kıymet Takdir Kararı Hakkında
1994 / 3 198 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Hakkında
1995 / 2 Taş, Kum, Çakıl ve Toprak Ocaklarının Kiraya Verilmesi Hakkında
1995 / 3 Kiraya Verilecek Kaynak Sularının Tahmini İhale Bedelinin Tespit ve Takdiri Hakkında
1995 / 5 1995 Mali Yılında 2 nci Derece İta Amirlerinin Yetki Sınırı Hakkında
1995 / 7 Hazine Taşınmazlarının Topraksız veya Yeterli Toprağı Olmayan Çiftçilere Kiraya Verilmesi Hakkında
1995 / 8 Hazine Taşınmazlarına İlişkin Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Gelen Satın Alma Talepleri Hakkında
1995 / 9 Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne Devredilecek Taşınmazlara İlişkin Yapılacak Kıymet Takdirleri Hakkında
1995 / 10 Orman Sınırları İçinde Bulunan Taş, Kum ve Çakıl Ocaklarının Kiraya Verilmesinde Alınacak Bedellerin Hangi Kurumlar Tarafından Tahsil Edileceği Hakkında
1995 / 11 İçmesuyu Havzaları, Sulak Alanlar, Flora ve Fauna Açısından Özellikli Yerlerde Bulunan Hazine Taşınmazlarının Satışı ve Kiralanması Sırasında Bakanlıklarından İzin Alınması Gerektiğini Belirten Çevre Bakanlığının Yazısı Hakkında
1995 / 12 Kaynak Suları Yeraltı Suları ve Dere Sularının Kiralanmasında İkinci ve Müteakip Yıl Kira Bedellerinin Katma Değer Vergisine Tabi Olup Olmadıkları Hakkında
1996 / 1 1996 Yılı Kira Bedelleri Artış Oranı Hakkında
1996 / 2 Kayyımlık İşlemleri Hakkında
1996 / 3 1996 Mali Yılında 2 nci Derece İta Amirlerinin Yetki Sınırı Hakkında
1996 / 4 Hazine Taşınmazlarının Satışı Hakkında
1996 / 5 Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe İlişkin Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 1996/2 Sayılı Genelgesi Hakkında
1996 / 6 Hazine Taşınmazlarının Halk Kütüphanesi Yapılması Amacıyla Tahsis Edilmesi Hakkında
1996 / 7 Hazine Taşınmazları veya Orman Sınırları İçerisinde Bulunan Taş, Kum ve Çakıl Ocaklarının Kiraya Verilmesi Hakkında
1997 / 1 1997 Yılı Kira Bedelleri Artış Oranı Hakkında
1997 / 3 Bazı Tahsisli Taşınmazların Satılarak Tasfiye Edilmesi Hakkında
1997 / 6 "Milli Emlak Genel Tebliğleri ve Genelgeleri 6. Cilt" Adlı Kitabın İllere Dağıtımı Hakkında
1997 / 7 Hazine Taşınmazları Üzerinde Yapılacak Ağaçlandırma İşlemleri Hakkında
1997 / 8 Kayyımlık İşlemleri Hakkında
1997 / 9 Çalışma Alanlarında Bulunan Televizyon ve Videoların Satılarak Tasfiye Edilmesine İlişkin Başbakanlığın 1997/13 Sayılı Genelgesi Hakkında
1997 / 10 Hazine Taşınmazları İle Ormanlarda Bulunan Kaynak Sularının Kira Bedelleri Hakkında
1997 / 12 Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Bulunan Hazine Taşınmazları Üzerinde Sanayi ve Tarımsal Amaçlı Yatırım Yapmak İsteyen Gerçek ve Tüzel Kişiler Lehine İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi Hakkında
1997 / 14 Kamu Konutlarının Onarımı Hakkında
1997 / 13 Hazine Taşınmazları Üzerinde Organize Sanayi Bölgeleri veya Küçük Sanayi Sitelerine İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi Hakkında
1997 / 15 Kıyıları İşgal Edenlerden Alınacak Ecrimisiller Hakkında
1997 / 16 İhalelerin Durdurulmasına İlişkin Başbakanlığın 1997/41 Sayılı Genelgesi Hakkında
1997 / 17 Üniversite Kampüsleri İçinde Bulunan Hazine Taşınmazları Üzerinde Faaliyet Gösteren İşyerleri İçin Doldurulacak Form Hakkında
1998 / 1 1998 Yılı Kira Bedelleri Artış Oranı Hakkında
1998 / 3 1998 Mali Yılında Eğitime Katkı Payı Alınmaması Hakkında
1998 / 2 1998 Mali Yılında 2 nci Derece İta Amirlerinin Yetki Sınırı Hakkında
1998 / 4 1999 Mali Yılı Bütçesi Hazırlık Çalışmaları Hakkında
1999 / 1 1999 Mali Yılında 2 nci Derece İta Amirlerinin Yetki Sınırı Hakkında
1999 / 2 Hazine Taşınmazlarının Belirlenmesi ve Satışa Sunulması Çalışmaları Kapsamında Yapılacak Başvurularda Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerince Verilecek Hizmetler Karşılığında Bedel Ödenmemesine İlişkin Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Genelgesi Hakkında
1999 / 3 Eğitime Katkı Payı Hakkında
1999 / 6 2000 Mali Yılı Bütçesi Hazırlık Çalışmaları Hakkında
1999 / 5 1999 Mali Yılında Eğitime Katkı Payı Alınmaması Hakkında
1999 / 7 İzale-i Şüyu İşlemleri Konusunda Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün 1999/24 Sayılı İç Genelgesi Hakkında
1999 / 8 Meraların Tesciline İlişkin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Genelgesi Hakkında
1999 / 9 Tapu Tahsis Belgesine İlişkin Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun Kararı Hakkında
1999 / 10 Milli Emlak Otomasyon Projesine (MEOP) Geçiş Kapsamında Yapılacak Çalışmalar Hakkında
2000 / 1 2000 Mali Yılında 2 nci Derece İta Amirlerinin Yetki Sınırı Hakkında
2000 / 3 4342 Sayılı Mera Kanununun Uygulanmasına İlişkin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1998/6 Sayılı Genelgesi Hakkında
2000 / 4 Özelleştirme Kapsamına Alınan Kuruluşların Kullanımında Bulunan Hazine Taşınmazlarının Tescil, İmar, İfraz ve Devir İşlemleri Hakkında
2000 / 5 Hazine Adına İdari Yoldan Tescil İşlemleri Hakkında
2000 / 6 2001 Mali Yılı Bütçesi Hazırlık Çalışmaları Hakkında
2001 / 1 2001 Mali Yılında 2 nci Derece İta Amirlerinin Yetki Sınırı Hakkında
2001 / 3 2002 Mali Yılı Bütçesi Hazırlık Çalışmaları Hakkında
2001 / 4 Üreticilere Yapılacak Destekleme Primi Ödemeleri Hakkında
2001 / 5 1924 Yılından Önce Ülkemizden Firar Eden, Kaybolan, Ülkeyi Terkeden ve Değişime Tabi Tutulan Kişilerin Devlete İntikal Eden Gayrimenkulleriyle İlgili Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2001/7 Sayılı Genelgesi Hakkında
2001 / 6 4325 Sayılı Kanunun 8 inci Maddesinin Uygulanması Hakkında
2001 / 7 Milli Emlak Otomasyon Projesi (MEOP) kapsamında "Tahakkuk Müzekkeresi ve Verile Emri" İle "Saymanlık İşlem Fişi" Alınabilmesi Hakkında
2001 / 8 4706 Sayılı Kanuna Göre Taşınmaz Satışları Hakkında
2002 / 1 Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Sahipsiz Yerler İle Kadastro ve/veya Tapulama Çalışmaları Sırasında Tespit Harici Bırakılmış Yerlerin İdari Yoldan Hazine Adına Tescil Edilmesi Hakkında
2002 / 3 2002 Mali Yılında 2 nci Derece İta Amirlerinin Yetki Sınırı Hakkında
2002 / 5 Avukatlara Görevlerinin Yerine Getirilmesinde Yardımcı Olunması Hakkında
2002 / 6 Taşınmaz Satış İşlemlerinin İzlenmesi Amacıyla Hazırlanan Formlar Hakkında
2002 / 7 Kayyımlık Ücretinin Ödenmesi Hakkında
2002 / 8 Bütçe Kanunlarında Onarım Amacıyla Ayrılan Ödeneklerin Kullanılması Hususunda Uyulması Gereken Esaslar Hakkında
2002 / 9 3573 ve 6777 Sayılı Kanunlar Uyarınca Devri Yapılan Taşınmazlara İlişkin Yapılacak İşlemler Hakkında
2002 / 11 Kayyımlık Ücretinin Ödenmesi Hakkında
2002 / 10 Mera, Yaylak ve Kışlakların İdaresi ve Korunması Konusunda Yaşanan Tereddütlerin Giderilmesi Hakkında
2002 / 12 Taşınmaz Satış Taleplerinin Elektronik Ortamda Alınmaya Başlanması Hakkında
2002 / 13 Hazine Taşınmazlarının Satış İhalelerinde İhale Bedellerinin Sertifika İle Ödenmesi Hakkında
2002 / 14 4706 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Uygulanması Hakkında
2002 / 15 Milli Emlak Otomasyon Projesi Kapsamında Alımı Yapılan ve Kullanıma Sunulan Bilgisayar Donanım, Yazılım ve Çevre Birimleri İle İlgili Olarak Yapılacak İşlemler Hakkında
2002 / 16 Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Projesi Kapsamında Yapılacak İşlemlere İlişkin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Genelgesi Hakkında
2002 / 17 2003 Mali Yılı Bütçesi Hazırlık Çalışmaları Hakkında
2002 / 19 4342 Sayılı Mera Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin Uygulanması Hakkında
2002 / 18 Taviz Bedeli Ödenmesine İlişkin Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2001/23 Sayılı Genelgesi Hakkında
2002 / 20 775 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesine Göre Belediyelere Devredilecek Taşınmazlara İlişkin Yapılacak İşlemler Hakkında
2003 / 1 2003 Mali Yılında 2 nci Derece İta Amirlerinin Yetki Sınırı Hakkında
2003 / 2 4736 Sayılı Kanunun Uygulanması Hakkında
2003 / 3 2004 Mali Yılı Bütçesi Hazırlık Çalışmaları Hakkında
2003 / 4 İzale-i Şüyû Satışlarında Yapılan Teklifler Hakkında
2003 / 5 Mera, Yaylak ve Kışlakların Tespit, Tahdit ve Tahsisine İlişkin Yapılacak İşlemler Hakkında
2003 / 7 Hazine Arazilerinin Değerlendirilmesine İlişkin İş ve İşlemler Hakkında
2003 / 9 Milli Emlak Otomasyon Projesi Kapsamında Milli Emlak İş ve İşlemlerinin Yeniden Yapılanması Hakkında
2003 / 10 4706 Sayılı Kanunun 7/B Maddesinin Uygulanması Hakkında
2004 / 1 Milli Emlak Otomasyon Projesi Kapsamında Milli Emlak İş ve İşlemlerinin Yeniden Yapılanması Hakkında
2004 / 2 2004 Mali Yılında 2 nci Derece İta Amirlerinin Yetki Sınırı Hakkında
2004 / 3 Harman Yeri Vasıflı Taşınmazların Tahsis Amacı Değişikliği Hakkında
2004 / 4 Tahsis Amacı Değiştirilen Mera Vasıflı Taşınmazlarla İlgili Olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 2003/2 No.lu Talimatı Hakkında
2004 / 5 Mal Varlığı Araştırmasına İlişkin Bayındırlık ve İskan Bakanlığının (TKGM) 2004/10 Sayılı Genelgesi Hakkında
2004 / 7 4706 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Uygulanması Hakkında
2004 / 8 2005 Mali Yılı Bütçesi Hazırlık Çalışmaları Hakkında
2004 / 9 Hazinenin Özel Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazlar Üzerinde Gerçek ve Tüzel Kişiler Lehine Tesis Edilen İrtifak Hakkı İşlemlerinden Katma Değer Vergisi Alınmaması Hakkında
2004 / 10 5084 Sayılı Kanunun 5 inci Maddesinin Uygulanması Hakkında
2004 / 12 4070 Sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (c ve k) bentlerinin Uygulanması Hakkında
2004 / 13 Hazineye Ait Taşınmazların Satılarak Ekonomiye Kazandırılması İşlemlerinde Bir Satış Programı Hazırlanması Hakkında
2005 / 1 Hazine Taşınmazlarının Belediyelere Bedelsiz Devri Hakkında
2005 / 4 2005 Mali Yılında 2 nci Derece İta Amirlerinin Yetki Sınırı Hakkında
2005 / 5 4070 Sayılı Kanunun Uygulanması Hakkında
2005 / 7 Onarım İşlemleri Hakkında
2005 / 8 6183 Sayılı Kanunun Geçici 8 inci Maddesinin Uygulanması Hakkında
2005 / 10 Kaldırılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazlar İle Mülkiyeti Hazineye Ait Olup Bu Genel Müdürlüğe Tahsis Edilen Taşınmazlarla İlgili Yapılacak İşlemler Hakkında
2005 / 12 2006-2007-2008 Mali Yılları Bütçe Hazırlık Çalışmaları Hakkında
2005 / 13 Özelleştirme İşlemleri Hakkında
2005 / 14 İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı Hakkında
2005 / 15 Merkez ve Taşra Teşkilatında Genel Müdürümüz, Genel Müdür Yardımcılarımız veya Daire Başkanlarımızın Yakınları Olduklarını İleri Sürerek Talepte Bulunanlar Hakkında
2006 / 2 İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı Hakkında
2006 / 1 Onarım İşlemlerine İlişkin Talepler Hakkında
2006 / 4 Hazineye Ait Taşınmazlarla Trampa Edilen Taşınmazların Değer Artışı Kazancı Nedeniyle Vergilendirilmesi Hakkında
2006 / 7 Döner Sermaye Ücretlerine İlişkin Bayındırlık ve İskan Bakanlığının (TKGM) 2005/1 Sayılı Genelgesi Hakkında
2006 / 8 Hazineye Ait Taşınmazlardan Müstakil Olarak Kullanılması Mümkün Olmayanların Birlikte İhaleye Çıkarılabilmesi Hakkında
2006 / 10 Hazineye Ait Taşınmazların Tapu Kayıtlarında Bulunan Vakıf Şerhlerinin Terkini Hakkında
2006 / 11 2007-2008-2009 Mali Yılları Bütçe Hazırlık Çalışmaları Hakkında
2006 / 12 5018 Sayılı Kanuna Göre Hazine Adına Yapılacak Tesciller Hakkında
2007 / 3 Özel Kanunları Uyarınca Görevlendirilmiş Olan Kuruluşların İhtiyaç Duyduğu Hazine Taşınmazları Üzerinde, Bu Kuruluşlar Lehine İrtifak Hakkı Tesisi, Bedelsiz Devir, Bedelsiz İrtifak Hakkı Tesisi veya Kullanma İzni Verilmesi İşlemleri Hakkında
2007 / 4 Milli Emlak Otomasyon Projesi (MEOP) Hakkında
2007 / 5 4706 Sayılı Kanunun Geçici 4 üncü Maddesinin Uygulanması Hakkında
2007 / 7 Yeni Yerleşme Yerlerinin Tespiti, Temini, Planlaması, Devir ve Temliki İle İlgili Olarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 2007/2 Sayılı Genelgesi Hakkında
2007 / 8 4706 Sayılı Kanunun 5 inci Maddesine Göre Belediyeye Bedelsiz Olarak Devredilecek Hazineye Ait Taşınmazların Kıymet Takdirlerini Yapacak Komisyonun Oluşumu Hakkında
2007 / 9 4706 Sayılı Kanuna Göre Sertifika Verilmesi Hakkında
2007 / 10 4916 Sayılı Kanunun Geçici 2 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
2007 / 11 2008-2009-2010 Mali Yılları Bütçe Hazırlık Çalışmaları Hakkında
2007 / 13 Tahsis İşlemlerinde Kullanılacak Yetkiler Hakkında
2008 / 2 Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kurulan İllerde Milli Emlak Dairesi Başkanına Tanınan Yetkiler Hakkında
2008 / 3 Hazineye Ait Taşınmazlarının Satış İhalelerinde Uyulması Gereken Esaslar Hakkında
2008 / 4 Hazineye Ait Taşınmazlarının Satış İhalelerinde Uyulması Gereken Esaslar Hakkında
2007 / 8 4706 Sayılı Kanunun 5 inci Maddesine Göre Belediyeye Bedelsiz Olarak Devredilecek Hazineye Ait Taşınmazların Kıymet Takdirlerini Yapacak Komisyonun Oluşumu Hakkında
2007 / 9 4706 Sayılı Kanuna Göre Sertifika Verilmesi Hakkında
2007 / 10 4916 Sayılı Kanunun Geçici 2 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
2007 / 11 2008-2009-2010 Mali Yılları Bütçe Hazırlık Çalışmaları Hakkında
2007 / 13 Tahsis İşlemlerinde Kullanılacak Yetkiler Hakkında
2008 / 2 Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kurulan İllerde Milli Emlak Dairesi Başkanına Tanınan Yetkiler Hakkında
2008 / 3 Hazineye Ait Taşınmazlarının Satış İhalelerinde Uyulması Gereken Esaslar Hakkında
2008 / 4 Hazineye Ait Taşınmazlarının Satış İhalelerinde Uyulması Gereken Esaslar Hakkında
2009 / 1 Bilirkişi Ücretleri Hakkında
2009 / 3 Taksitli Satış Sözleşmeleri Hakkında
2009 / 4 Kadastro Çalışmalarında Tespit Harici Bırakılan Yerlerdeki Uygulamalar Hakkında
2010 / 1 Ormanların ve Hazine Adına Orman Sınırı Dışına Çıkarılan Yerlerin Kadastro ve Tescil İşlemleri Hakkında
2010 / 2 Hazineye Ait Taşınmazlar İle Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlere İlişkin Tahsis Talepleri Hakkında
2010 / 3 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2010/10 Sayılı Genelgesi
2010 / 4 İzalei Şüyu (Ortaklığın Giderilmesi) Satışlarında Alınacak KDV ve Tellaliye Ücreti (Tellallık Harcı) Hakkında
2010 / 5 Hazinenin Özel Mülkiyetinde veya Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Taşınmazlar Üzerinde Tesis Edilecek Organik Tarım Amaçlı İrtifak Hakkı Tesisi İşlemleri Hakkında
2010 / 7 2/B Güncelleme Çalışmaları Hakkında
2011 / 2 Ahşap İskele Yapım Sürecine İlişkin Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 2011/1 Sayılı Genelgesi Hakkında
2011 / 3 Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni Hak Edinimi Hakkında
2011 / 5 Mülkiyeti Kamuya Geçirilen Canlı Hayvan ve Ürünlerinin Tasfiyesi Hakkında
2011 / 6 Onarım İşlemleri ve Bu İşlemlerle İlgili Ödenek Talepleri Hakkında
2011 / 7 Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliği Hakkında
2012 / 1 442 Sayılı Köy Kanunu İle Köy Yerleşme Alanı Uygulama Yönetmeliğinin Uygulanması Hakkında
2014 / 1 Değerleme Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge
2015 / 1 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin onbirinci (son) fıkrasının uygulanması
2015 / 2 Hasılat Paylarının Tespiti Hakkında
2021 / 11 Hazine Taşınmazlarının Değerlendirilmesi (4706 Sayılı Kanun'daki 2 Aylık Süre)
2021 / 15 Hazine Hisselerinin Hissedarlara Doğrudan Satışı
2022 / 8 2/B Taşınmazları ile Tarım Arazilerine İlişkin Süre Uzatımı
2022 / 9 İade Başvurusu Süre Uzatımı
2022 / 10 Kamu Konutlarının Satış Gelirleri
2022 / 11 Satış Bedellerine İndirim Uygulanması
2022 / 12 Suriye uyruklulara ait taşınmazların kiraya verilmesi